Avantherm HVO 100

Avantherm HVO 100 ger lägre driftskostnader, mindre miljöavtryck, högre prestanda och är anpassad för alla moderna dieselmotorer.

Vad är Avantherm HVO 100?

Avantherm HVO 100 är ett fossilfritt och helt förnybart dieselbränsle som är anpassat för alla moderna dieselmotorer oavsett storlek, t.ex. bilar, bussar, lastbilar och terrängmaskiner. Avantherm HVO 100 framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, animaliska fetter, avfall och restprodukter och har betydande fördelar vad gäller prestanda och utsläpp.

 

Räkna på din förbrukning nedan!

0 kg CO2 utsläpp med fossil diesel
0 kg CO2 utsläpp med Avantherm HVO 100

Skillnaden i utsläpp mellan
fossil diesel och Avantherm HVO 100

Ange antal liter förbrukning per år

Med Avantherm HVO 100 minskar du utsläppet med 0 kg CO2 vilket motsvarar -% jämfört med standard fossil diesel

 

Fördelar med Avantherm HVO 100

 

Lägre driftskostnader – service- och underhållsintervallen är längre än för andra alternativa bränslen och är jämförliga med fossil diesel. 

 

Mindre miljöavtryck – Avantherm HVO 100 medför betydande minskningar av avgasutsläppen och minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 %. 

 

Hög prestanda – Avantherm HVO 100 är fri från svavel, syre och aromatiska föreningar. Bränslet har ett högt cetantal på 75–95 och garanterar en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med exempelvis traditionell biodiesel (FAME). 

Överlägsen prestanda i kallt väder – Avantherm HVO 100 är lämplig för mycket kalla väderförhållanden. Oavsett råvara garanterar Avantherm att bränslet överstiger nationella klimatkrav för en säker resa. 

 

Lång hållbarhet – Avantherm HVO 100 kan förvaras under lång tid utan kvalitetsförsämring eller vattenansamling och är ur det perspektivet fullt jämförbar med fossil diesel. 

 

Enkel övergång, inga ytterligare investeringar – eftersom bränslet fungerar precis som fossil diesel kan fordon övergå till Avantherm HVO 100 omgående utan anpassningar av fordon eller förändringar i logistiksystem.

 

Fakta

Teknisk fakta

Egenskap

 

Cetantal, min

 Enhet

 

MK1

 

51,0

Avantherm HVO 100

 

70

Test metod

 

SS-EN ISO 5165

SS-EN 15195

ASTM D 7170-11

Densitet vid 15°C

kg/m3

800,0–830,0

770,0–790,0

SS-EN ISO 3675

SS-EN ISO 12185

Aromater (volymhalt), max

%

5,0

1

SS 155116

SS-EN 12916

PAH (volymhalt), max

%

0,02

0,02

SS 155116

Svavelhalt (masshalt), max

mg/kg

10,0

5

SS-EN ISO 20846

SS-EN ISO 20884

Flampunkt, min

°C

56,0

61

SS-EN ISO 2719

Kokstal, Mikrometod, (masshalt) max

%

0,30

0,1

SS-EN ISO 10370

Askhalt, (masshalt) max

%

0,010

0,001

SS-EN ISO 6245

Vattenhalt, (masshalt) max

mg/kg

200

200

SS-EN ISO 12937

Totalhalt föroreningar (masshalt)

mg/kg

24

10

SS-EN 12662h

Korrosiv inverkan på koppar, 3 h vid 50°C

Enligt skala

Klass 1

Klass 1

SS-EN ISO 2160

Oxidationsstabilitet, max

g/m3

25

25

SS-EN ISO 12205

Oxidationsstabilitet, min

h

20

SS-EN 15751i

Smörjförmåga, korrigerad diameter av slit- märke (wsd 1,4) vid 60°C, max

µm

460

460

SS-EN ISO 12156-1

Viskositet vid 40°C

mm2/s(cSt)

1,40–4,00

2,0–4,0

SS-EN ISO 3104

ASTM D 7042

Destillation Begynnelsekokpunkt, min Temp vid 95 % destillat, max

 

°C

°C

 

180

340

 

180

340

SS-EN ISO 3405

Filtrerbarhet i kyla (CFPP), max Sommarkvalitet  Vinterkvalitet

 

°C

°C

 

-5–10

-26

 

-15

-34

SS-EN 116

Grumlingstemperatur, max Sommarkvalitet Vinterkvalitet

 

°C

°C

 

0

-16

 

-15

-34

SS-EN 23015

Fettsyrametylester (FAME) (volymhalt) max

%

7,0

0

SS-EN 14078

 

Effekten av Avantherm HVO 100 förnybar diesel på fordon

 

Prestanda hos Avantherm HVO 100 förnybar diesel kan jämföras med fossil diesel och är betydligt bättre än traditionell biodiesel (FAME/RME)

 

 

 truck cutaway

Tankning
Eftersom den är fri från aromatiska föreningar är förnybar Avantherm HVO 100 diesel mindre skadlig för miljön och alla som exponeras för bränslet. Se dessa faroangivelser.
 
Fossil diesel
–   H332 Skadligt vid inandning.
–   H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
–   H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
–   H411 Giftiga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
–   H315 Irriterar huden
–   H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 
Förnybar Avantherm HVO 100 diesel
–   EUH066 Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller hudsprickor.
–   H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

Avgassystem

Förnybar Avantherm HVO 100 diesel har en renare förbränning på grund av att den är fri från aromatiska föreningar och har ett högt cetantal. Mindre sot och en lägre regenereringstemperatur med bränslet innebär att behovet av bränslekrävande aktiv regenerering av partikelfilter är mindre. Det finns inga askbildande komponenter i förnybar Avantherm HVO 100 diesel, vilket ökar dieselpartikelfiltrets livslängd.

 
Bränslefilter
De utmärkta kallstartsegenskaperna, renheten och stabiliteten hos förnybar Avantherm HVO 100 diesel minskar avsevärt risken för filterblockering medan traditionell biodiesel (FAME/RME) innehåller föroreningar som kan leda till blockering, särskilt på vintern.

Bränsletank

Med förnybar Avantherm HVO 100 diesel blir det betydligt färre avlagringar på botten av bränsletanken, ingen korrosion och ingen fällning av föroreningar vid låga temperaturer.

Bränsleinsprutningssystem

Den goda oxidationsstabiliteten hos förnybar Avantherm HVO 100 diesel innebär en mycket liten risk för avlagringar. Således påverkas inte kraften och bränsleförbrukningen av insprutningsavlagringar.

Motor

På grund av det höga cetantalet hos bränslet och dess låga destillationsslutpunkt är förbränningen av förnybar Avantherm HVO 100 diesel mer komplett. Dessutom tränger mindre oförbränt bränsle in i motoroljan och späder ut den. Förnybar Avantherm HVO 100 diesel är fri från aromatiska föreningar och har en ren förbränning som bildar mindre sot. Bränslet har ett högre energiinnehåll än traditionell biodiesel (FAME/RME), vilket ger motorn mer kraft.

Tjänster Avantherm HVO 100

Utöver försäljningen av Avantherm HVO 100 så kan vi även erbjuda våra kunder ett antal olika tjänster enligt nedan:

 

Hyra tankanläggning (inklusive pump):

 • –       3 m3 (med eller utan miljölåda)

  –       5 m3 (med eller utan miljölåda)

  –       10 m3 (med eller utan miljölåda)

  –       20 m3 (med eller utan miljölåda)

 • –       ADR-tankar

Tillägg tankanläggning:

 • –       Fjärravläst nivåmätning.
 • –       Ev övriga skräddarsydda lösningar.

Övriga servicetjänster:

 • –       Rengöring och kontroll av tank vid byte av drivmedel.
 • –       Service av tankanläggning med tillhörande utrustning.

 

 

abg-cistern

 

 

Avantherm Kylvätska

Avantherms korrosionsfria kylvätska kan användas i extremt kalla temperaturer med en mycket lång livslängd och kraftigt reducerade slitage- och användarkostnader.

Visa Produkt

Avantherm Värmeöverföringsvätska

Avantherms värmeöverföringsvätskor är speciellt utformade med optimala egenskaper som bärare av värme och kyla. Vätskorna är mycket stabila över ett brett temperaturspann och skonsamma mot den applikation de används i.

Visa produkt

Avantherm HVO 100

Avantherm HVO 100 är ett helt förnybart dieselbränsle med avsevärt minskade utsläpp och betydande fördelar vad gäller prestanda. Avantherm HVO 100 kan användas i vanliga dieselmotorer oavsett storlek.

Visa produkt

Avantherm Transformatorolja

Avantherms transformatorolja har mycket goda egenskaper för såväl kylning som elektrisk isolering. Avantherm Transformatorolja kommer att lanseras under andra halvan av 2016.

Visa produkt

Avantherm Släppolja

Avantherms släppolja är speciellt designad för att vara effektiv i extremt låga och mycket höga temperaturer. Avantherms släppolja kommer att lanseras under hösten 2016.

Visa produkt

Kontakta oss

Försäljning

Om ni är intresserad av att veta mer om våra produkter eller vill komma i kontakt med en säljare, ber vi er mejla till sales@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Forskning och Utveckling

Om ni har några frågor angående Avantherms forskning & utveckling eller vill komma i kontakt med vår utvecklingsansvarige, ber vi er mejla till development@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Distributörer

Om ni har några frågor avseende Avantherms distribution eller är intresserade av att bli distributör för Avantherm, ber vi er mejla till distribution@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Teknik

Om ni har några tekniska frågor avseende Avantherms produkter eller om ni behöver handledning vid användning av våra produkter, ber vi er mejla till technology@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.