Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (M2016/01735/Kl)

 

Avantherm utnyttjar möjligheten att yttra sig gällande rubricerade betänkande och har följande kommentarer gällande avsnitten om bioekonomi och arbetsmaskiner.

Avantherm utvecklar och säljer fossilfria och giftfria alternativ till oljor och kemikalier, som exempelvis glykol, hydraulolja, transformatorolja och släppolja, vilket är utgångspunkten för remissvaret.

 

Sammanfattning
Avantherm stödjer Miljömålsberedningens förslag om att utveckla en offensiv bioekonomistrategi för Sverige. Om Sverige ska vara en förebild för andra länder och inte bidra till att utsläppen ökar utanför Sveriges gränser, behöver fossilanvändningen i hela samhället ses över och ersättas med hållbara alternativ.

 

Sammanfattningsvis anser Avantherm:

  • • Att det föreslagna uppdraget till Tillväxtverket att ta fram uppföljningsmått för bioekonomins utveckling bör inledas med en heltäckande inventering av användningen av fossila råvaror i hela samhället.
  • • Att det finns ett mycket stort behov av ökad kunskap om fossilanvändningen och att informationsinsatser bör utgå från ovanstående inventering av fossilanvändningen.
  • • Att det föreslagna samordningsansvaret för en omställning till mer hållbara arbetsmaskiner även bör avse arbetsmaskinernas påverkan på miljömålet Giftfri miljö.

Det behövs en inventering av fossilanvändningen
Miljömålsberedningen föreslår att Tillväxtverket i samråd med Naturvårdsverket och Energimyndigheten ges i uppdrag att ta fram lämpliga uppföljningsmått för hur bioekonomin utvecklas i olika branscher och i vilken utsträckning fossila material ersätts av biobaserade material.

 

Ett första steg bör vara att genomföra en heltäckande inventering av användningen av fossila råvaror i hela samhället, även utanför energi- och transportsektorerna. En sådan kartläggning bör ställas mot var det redan nu finns möjligheter att ersätta med mer hållbara alternativ, och var det finns fortsatt behov av forskning och utveckling. I det förra fallet bör en bioekonomistrategi genom riktade styrmedel bidra till att skynda på ersättningen av fossila råvaror. I det senare fallet bör strategin syfta till att allokera forskningsmedel till prioriterade områden.

 

Stort behov av information
Miljömålsberedningen skriver att ”en första insats skulle kunna vara att, tillsammans med industrin, utveckla och stödja bättre information till slutkonsumenter om basmaterialens klimatavtryck i olika slutprodukter”. Vi delar synen på att det finns ett stort behov av ökad kunskap.

 

Den låga kunskapsnivån kan illustreras genom två Sifo-undersökningar som Avantherm låtit göra kring glykol. Undersökningarna visade att bara 34 procent av svenskarna känner till att glykol baseras på fossila råvaror, och bara 55 procent känner till att glykol är giftigt.

 

Vi märker ofta av motsvarande okunskap bland våra kontakter inom industrin, trots att många kommer i kontakt med glykol och andra liknande produkter både ofta och i stora volymer. Den låga kunskapsnivån gäller inte bara produkternas fossila innehåll och dess klimat- och miljöpåverkan, utan ofta också själva förekomsten av dem. Många oljor och kemikalier är ”osynliga” genom att de finns inneslutna i olika industriella system och motorer. Vi tror därför att den ovan nämnda inventeringen är nödvändig för att öka medvetenheten kring användningen av fossila råvaror.

 

Bidrag till Giftfri miljö
Miljömålsberedningen framhåller att utvecklingen mot en mer biobaserad ekonomi måste ske på ett sätt som inte äventyrar övriga miljökvalitetsmål. Det kan vara värt att notera att många fossilfria produkter även har fördelen av att även vara giftfria. De fossilfria oljor och kemikalier som Avantherm levererar är helt giftfria och har en hög biologisk nedbrytbarhet. Detta är inte minst viktigt inom exempelvis livsmedelsindustrin, rederier, skogsbruk och jordbruk där läckage kan få stora konsekvenser.

 

Arbetsmaskiner
Avantherm vill även kommentera Miljömålsberedningens förslag angående arbetsmaskiner.

Miljömålsberedningen föreslår att ett samordningsansvar tilldelas en myndighet för att samordna insatser för en omställning till mer hållbara arbetsmaskiner, exempelvis avseende klimatpåverkan, buller samt emissioner. Avantherm stödjer förslaget men anser att även arbetsmaskinernas påverkan på miljömålet Giftfri miljö bör beaktas.

 

Arbetsmaskiner innehåller olika vätskor och oljor som ofta är giftiga. Läckage är mycket vanligt förekommande, och utsläpp av exempelvis glykol från arbetsmaskiner i skogen och i jordbruket innebär spridning av mycket giftiga ämnen. Ett annat exempel nära relaterat till arbetsmaskiner är användning av så kallade släppvätskor. Dessa används bland annat på släpvagnar för att exempelvis undvika fastfrysning av virke, sopor eller andra produkter som ska fraktas. Hanteringen av släppvätskor innebär att stora volymer ofta hamnar i naturen eller i dagvattenbrunnar.

 

Avantherm

Stefan Dufva, vd

 

 

Om Avantherm
Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Avantherms första produkter blev kommersiellt tillgängliga för världsmarknaden i april 2016. I portföljen finns flera förnybara värmeöverföringsvätskor, dessutom kommer man inom kort att lansera förnybara släppoljor och transformatorolja. Utvecklingsarbete pågår kring ytterligare produkter.

Samtliga produkter är icke-toxiska vilket gör dem skonsamma för naturen och dem som kommer i kontakt med vätskorna. Produkterna har även en stark bionedbrytbarhet. Grundoljorna produceras genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, animaliska fetter, avfall och restprodukter. Grundoljorna levereras av Neste och Haltermann Carless.